top of page

Oefentherapie
Fysiotherapie

Iedereen heeft een andere manier van bewegen en soms ontstaan hierdoor lichamelijke klachten. Word je hier in het dagelijkse leven of tijdens het sporten door beperkt dan kunnen wij je bij R.UIT verder helpen. Ook wanneer je geen klachten hebt dan kan oefen- en fysiotherapie zinvol zijn, bijvoorbeeld wanneer je preventief wat aan je houding wil doen of wanneer je bij R.UIT wil komen bewegen, maar eerst graag een houdingscheck wil ontvangen vol met tips en adviezen. 

De Oefen- en Fysiotherapeut bij R.UIT helpt je graag bij het verbeteren van jouw houding- en bewegingen in thuis- en werksituaties door advies te geven over de manier van bewegen, sporten, het (her)inrichten van jouw werkplek en gemakkelijk toepasbare oefeningen. Ook kun je jouw blessure laten intapen of een houdingscheck inplannen voorafgaand aan de R.UIT groepslessen of personal trainingen. Je ontdekt waar de klachten vandaar komen en wat de klachten in stand houdt. Eigen motivatie is nodig om de klachten te laten verminderen of verdwijnen. 

32 - 20 september 2021.jpg

Vergoed door de verzekering

Vergoed door de verzekering

Oefentherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed bij volwassenen en gaat niet ten koste van je eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar worden altijd de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. R.UIT heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Chronische aandoeningen worden na 20 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bekijkt de polisvoorwaarden om erachter te komen hoe je verzekerd bent. De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Veelgestelde vragen
Patiëntveiligheidskaart

1.  Met welke klachten kan ik bij R.UIT terecht? 

Je kunt bij R.UIT terecht als je één of meerdere van onderstaande lichamelijke klachten hebt:

 

Ademhalingsklachten

Artrose (slijtage)

Angst- en paniek aanvallen

Bekkenklachten

Burn- out 

Concentratieproblemen

Fibromyalgie

Hernia

Houdingsafwijkingen

Hyperventilatie

Hypermobiliteit

Incontinentieklachten 

Lage rugklachten met/ zonder uitstraling naar de benen

Migraine, spanningshoofdpijn

Reumatoïde artritis (reuma)

Nek, schouder en/ of rugklachten 

Slaapproblemen

Slijmbeursontsteking

Vermoeidheidsklachten 

Whiplash klachten 

Zwangerschapsgerelateerde klachten 

 

2. Wat zijn de tarieven als ik niet (meer) ben verzekerd? 

Indien de behandeling niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed gelden onderstaande tarieven:

 

Reguliere zitting in de praktijk (30 min) €42,50

Screening: €22,00

Intake en onderzoek na screening in de praktijk €55,00

Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk €55,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €80,00

Behandeling aan huis €55,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €67,50

Groepsbehandeling 1 uur 2 personen €37,50 p.p

Groepsbehandeling 1 uur 3 personen €32,00

Groepsbehandeling 1 uur 4 personen €25,00

Groepsbehandeling 1 uur 5-10 personen €21,00

Juridisch rapport €75,00

Verzuim tarief (conform betalingsvoorwaarden) 100%

 

3. Waar vind ik de verzuim- en betalingsregeling?

De verzuim en betalingsvoorwaarden vind je hieronder:

 

  1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere oefentherapeutische behandeling aan BIJKYLIE | R.UIT.

  2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of (telefonisch) afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht het verzuim tarief in rekening te brengen. Het verzuim tarief bedraagt 100% van het behandel tarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.

  3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan BIJKYLIE | R.UIT.

  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. BIJ KYLIE | R.UIT is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke BIJKYLIE | R.UIT heeft.

  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/ of buitenrechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag..

  6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan BIJKYLIE | R.UIT verschuldigd is, de administratieve gegevens van BIJKYLIE | R.UIT van beslissende aard. 

  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en BIJKYLIE | R.UIT, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Klachtenregeling

1.
3.

Extra informatie

Patiënt veiligheid

 

Een cliënt kan zelf een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. Hiervoor heeft de NPCF in samenwerking met de VvOCM een patiëntveiligheidskaart ontwikkeld.

 

De patiëntveiligheidskaart is bedoeld voor de cliënt om, waar mogelijk, actief bij te dragen aan een goed verloop van de zorg. De kaart geeft tips hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan het veiliger maken van de behandeling. Door dit hulpmiddel weet een cliënt waar hij tijdens de behandeling op kan letten en welke vragen hij kan stellen als dingen anders gaan dan verwacht.

 

Je kunt de patiëntveiligheidskaart hier bekijken.

 

Kwaliteitsregister Paramedici

 

Iedere oefentherapeut die het bewijs van bevoegdheid heeft ontvangen, moet zich meteen inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

 

Het kwaliteitsregister is een methode om de deskundigheidsbevorderende activiteiten van de aangesloten paramedici, zoals de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, te bewaken.

 

Er zijn kwaliteitscriteria vastgesteld. De geregistreerde paramedicus wordt eens in de vijf jaar gevraagd om aan te tonen dat hij/zij aan de eisen die in de criteria zijn gesteld heeft voldaan. Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

BIJKYLIE | R.UIT is hierbij aangesloten en voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Beroepsgeheim

 

Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat u erop kunt vertrouwen dat hetgeen u ons in vertrouwen vertelt, nooit zonder uw medeweten en goedkeuring buiten de behandelruimte of aan derden wordt verteld of besproken. Ook voor het overleg met uw huisarts of specialist of de school van uw kind, vragen wij altijd uw goedkeuring. Het kan zijn dat we u vragen hiervoor uw handtekening te zetten.

 

Zorgverzekeraars mogen aan derden (zorgaanbieders zoals oefentherapeuten in dit geval) inlichtingen vragen en geven voor zover dat nodig wordt geacht om de verplichtingen uit hoofde van uw zorgverzekering te kunnen nakomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw verzekeraar uw rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieders ontvangt en aan hen uitbetaalt. Op die manier wordt uw zorgverzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd.

 

Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder die u behandelt, weet hoe u verzekerd bent. Om die reden kunnen de zorgaanbieders uw adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien. Zij mogen dat alleen als zij u ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzake mogen hebben in uw adresgegevens, dan kunt u dat laten weten aan uw zorgverzekeraar. Die zorgt er dan voor dat uw adresgegevens worden afgeschermd.

 

Klant tevredenheidsonderzoek

 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met BIJKYLIE | R.UIT. Daarom nemen wij deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname natuurlijk erg op prijs in het belang van verbeteren van onze zorgverlening.

 

Na uw behandeling ontvangt u een e-mail van Qualiview met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling.

 

Qualiview verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). BIJKYLIE | R.UIT en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

 

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualiview een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om uw voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), relatienummer zorgverzekering en toestemming voor e-mail. Daarnaast ontvangt Qualiview een aantal gegevens over uw zorgverlener: locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

 

BIJKYLIE | R.UIT hoopt op uw deelname zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Bij voorbaat hartelijk dank

 

Klachtenregeling

BIJKYLIE | R.UIT voldoet aan de WKKGZ wet. Eén van de onderdelen is dat u als cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via deze website. Daar treft u alle informatie.

2
Extra infomatie
Contactformulier
Contactformulier oefentherapie/fysiotherpie

Dankjewel! We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

bottom of page